Tugon

maaari mong baguhin ang katayuan ko

ManagerPolice

Anong dapat gawin pag nakatuklas ka ng manonood na iligal na kumokopya ng isang pelikula.

Sabihan ang tagapamahala ng sinehan

Sabihan kaagad ang tagapamahala ng sinehan habang binabantayan ang taong pinaghihinalaan. Kung naitukoy ang mangkokopya, dapat tawagin agad ng tagapamahala ng sinehan ang lokal na pulisya at humingi ng kaukulang tulong. Huwag makipag-ugnayan sa taong pinaghihinalaan hanggang sa dumating ang mga pulis.


Hadlangan ang pag-kopya kapag hindi pa dumating ang pulis

Kung ang pulis ay hindi pa dumating sa loob ng dalawampung minuto hanggang sa huling bahagi ng pelikula, o ikaw ay hindi tiwala sa tugon mula sa pulis, ang pangasiwaan ng sinehan o kaya


Magalang na sabihan ang tao na lisanin ang sinehan

Ang pangasiwaan ng sinehan o tagapanagot ng sekuridad ay dapat na magalang ngunit matatag na ipabatid sa pinaghihinalaan na ang kanilang ginagawa ay iligal at samahan lumabas ng sinehan.


Hingin ang pangalan at adres ng tao

Kung kakayanin, anyayahan ang tao na magbigay ng detalye ng kanilang pangalan at tirahan at hilingin na makita ang ID (tandaan na kopyahin ito). Kung maaari, tiyakin na ang pagpapalitang ito ay nakunan ng “CCTV” at ang itago ang “tape” bilang katibayan. Subukang magtala ng makatotohanang pagkalarawan ng tao, at tandaan ang mga detalye ng sasakyan at plaka nito.


Sabihan ng maayos ang tao na isuko ang mga kagamitang pangkopya

Ipasuko sa tao ang mga iligal na kagamitan pangkopya. Tandaan lagi na ang indibiduwal ay hindi obligado na isuko ang mga ito.


Iulat ang lahat ng insidente ng pangongopya sa lokal na organisasyong tagapangalaga sa proteksiyon

Iulat ang lahat ng iligal na insidente sa lokal na organisasyong tagapangalaga sa proteksyon sa loob ng dalawampu at apat na oras ng pagsita upang tulungan ang pulisya sa pagtugis sa pinaghihinalaan.

adminTugon