Mga Hakbang

maaari mong baguhin ang katayuan ko

Bago mag palabas ng pelikula

Ang mga palatandaan o karatula ay dapat kitang kita ng mga tao lsa mga pasukan, sa takilya, sa screen at sa buong sinehan, upang maipaalam sa mga manonood na ipinagbabawal ang paggamit ng mga “recorder” sa loob ng mga sinehan. Kung saan naaangkop, ang mga karatula ay maaari ding gamiting babala sa mga tagatangkilik na maaaring magsagawa ng pasumalang pagsisiyasat ng mga “bag” o “jacket” upang tingnan kung may dala ba silang mga nabanggit na kasangkapan pang kopya.

Ang mga tagapamahala ng mga sinehan ay dapat maykaalaman sa mga batas na sumasaklaw sa mga ilegal na pangongopya ng mga pelikula, at isangguni sa mga lokal na pulis kung paano sila tutugon sa mga insidente.

Sa panahon ng pagpapalabas ng pelikula

Ang mas maaga na pagpapalabas ng pelikula ay, mas mahalaga sa mga magnanakaw. Laging maging handa, pero magbigay ng karagdagang pansin sa mga bagong paglabas ng mga pelikula.

Ang mga magnanakaw ay pinapaboran ang mga sinehang kaunti lang ang mga manonood. Ang pinaka-maaga at pinaka huling labas ang pinaka tamang oras upang sila ay sumubok na mangopya ng pelikula.

Bantayan ang mga hindi pangkaraniwang kilos tulad ng pagsuot ng “jacket” sa tag-init, kakaibang ayos ng kasuotan, may mga nakabukol sa mga bulsa, nagdadala ng mga “shopping bags.” Kung naobserbahan ang alin man sa mga ito, nararapat lang na magmatiyag ng maigi.

Ang mga magnanakaw ay madalas na nakahanda na bago pa lamang magsimula ang palabas. Maliban na lamang kung maabutang nag-aayos, ang mga magnanakaw ay mahirap tuklasin. Ang pagmamanman ng maigi sa sinehan ng mas maaga sa oras ng pagpapalabas ng pelikula ay mas makakadagdag ng pag-asang makahanap ng iligal na “camcorder.”

Ang mga magnanakaw ay maaaring gumamit ng kakaibang patungan o iba pang mga kagamitan na naikakabit sa mga upuan na nasa harapan o tabi nila upang mapabuti ang linya ng pagsipat ng kamera sa “screen” at upang maging matatag at di magalaw ang pag-record. Ang mga kagamitan ay minsang nilalagay sa mga lagayan ng mga tasa o baso sa parehong layunin.

Ang mga magnanakaw ay mapaglikha pagdating sa pagtatago ng mga kamera. Maaaring ito ay maging isang simpleng “jacket” o sumbrero na inilalagay sa ibabaw ng camera upang maitago ang kamera. Magbigay ng kaukulang pansin sa pananamit, parsela o iba pang posibleng gamit na pantulong sa pagtago ng “recorder.”

Ang mga magnanakaw ay hindi laging kumikilos ng nag-iisa. Ang mga kasama ay maaring tumutulong mag-ayos ng mga kagamitan, o gumaganap na tanod. Ang mga magnanakaw ay maaaring magpanggap na magkasintahan o isang pamilya. Malungkot mang sabihin, ngunit may mga magnanakaw na nagdadala pa ng mga maliliit na bata o sanggol upang magamit pang takip sa mga masama nilang hangarin.

Kadalasan ang mga magnanakaw ay hindi ganap na naitago ang mga kumikinang na liwanag sa kamera. Kung ang isang tao na halos buong oras na ng palabas ay nakahawak pa sa kanyang “cellphone” o kaya naman may tauhan ang sinehan na nakapansin ng berde o pula na kinang sa kadiliman ng sinehan ay tingnan ng mabuti. Ang isang batikan na magnanakaw kadalasn ay gumagamit ng pangmalayuan na aparato upang tiyakin na ang buong “screen” ay sakop ng kuwadro.

Ang mga magnanakaw ay kadalasang sinusubukang ipwesto ang kanilang mga sarili sa ganap na gitna ng sinehan, o sadyang magpagitna sa mga kasabwat upang di sila mapansin.

90

Higit sa siyamnapung porsyento ng mga bagong palabas na pelikula na lumalabas sa internet at sa iba’t ibang mga tindahan sa buong mundo ay nagmula sa iligal na mga kopya na ginawa sa mga sinehan.

adminMga Hakbang